اماکن آموزشی محله سوهانک

احمد ناصری جاده لشگرک – ۱۲ متری قائم – نرسیده به کوچه مشیری – پلاک ۲۵۲۲۴۸۶۹۶۰دولتی
تقوی نیاازگل – بیدستان دوم – کوچه طلوعی-پ ۱۰۳۲۲۴۹۰۷۵۴دولتی
تقوی نیاازگل – بیدستان دوم – کوچه طلوعی۲۲۴۹۰۷۵۳-۵دولتی
تقوی نیاازگل – بیدستان دوم۲۲۴۴۴۴۰۴-۲۲۴۹۰۷۵۲دولتی
خواجه نوریجاده لشگرک شهرک ابوذر – بین ابوذر ۶ و ۸۲۲۴۴۰۴۰۵دولتی
زرین تاج ناصری جاده لشگرک – ۱۲ متری قائم – نرسیده به کوچه مشیری – پلاک ۲۵دولتی
فولادیجاده لشگرک – سوهانک – خ سلمان – ک مدرسه۲۲۴۴۱۰۳۱دولتی
یاران اماماتوبان ارتش – شهرک ابوذر – بین ابوذر ۶ و ۸۲۲۴۴۰۴۰۵دولتی