مراکز فرهنگی محله نیاوران

۱ – ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺎوران(م ﻧﻴﺎوران، ﻛﻮﭼﻪ ﻣﺴﺠﺪ پ ۱۰)  ۲- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﻲ ﺟﻤﺎل آﺑﺎد۳- ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻮر اﻓﺸﺎر۴- آﻣﻔﻲ ﺗﺌﺎﺗﺮ اردوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ

مراکز فرهنگی و تاریخی محله نیاوران

قنات های متعددی در این محله ساخته شده اند که از جمله آنها میتوان به: قنات کهریزی، حاجی، سرخه حصار و قنات های باغ صاحبقرانیه اشاره کرد. در سرشماری سال ۱۳۸۵ جمعیت نیاوران ۸۹۷۹ نفر اعلام شد. مساحت این محله ۱۶۹۹۳۷۹ متر مربع میباشد.  مجموعه فرهنگی تاریخی نیاورانابتدا شاهان قاجار این مکان خوش آب و هوا را جهت […]