اماکن ورزشی و تفریحی محله محمودیه

عنوان نشانی تلفن متولی زمین سال بهره برداری مدیر مجموعه توضیحات سیمین شمیرانات محمودیه – انتهای صفای اصفهانی – خ سالار-ک گلایل – پ ۲۷ ۲۲۶۶۶۳۳۶- ۲۲۶۶۵۹۶۱ بخش خصوصی ۶۰۰ ۱۳۸۰/۴ سوسن ایرانی زمینه : ایروبیک – یوگا – رزمی وزارت کار و امور اجتماعی خ ولیعصر – نرسیده به اتوبان چمران ۲۲۶۶۷۷۲۵ دولتی ۱۱۰۰ […]

مجموعه های ورزشی تفریحی

۱- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﺷﻬﺪای ﻧﻴﺎوران(ﻧﻴﺎوران، ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ،پ۱)  2- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﻳﺎس(ﻧﻴﺎوران، خ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ پ ۲۵)۳- ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ورزﺷﻲ ﻧﺴﻴﻤﻢ (م ﺑﺎﻫﻨﺮ، خ ﭘﻮر اﺑﺘﻬﺎج، ﺟﻨﺐ خ ﻋﺴﮕﺮی پ۲)۴- ﺑﺎﺷﮕﺎه ﺗﻨﻴﺲ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ۵- اردوﮔﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ(زﻣﻴﻦ ورزﺷﻲ روﺑﺎز)۶- ﻫﻨﺮﺳﺘﺎن ﻓﻴﻀﻴﻪ(زﻣﻴﻦ ورزﺷﻲ روﺑﺎز)۷- ﺳﺎﻟﻦ ورزﺷﻲ(خ ﻧﻴﺎوران، خ ﻣﻨﻈﺮﻳﻪ ﻳﻜﻢ، ﺟﻨﺐ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻴﺎن پ ۲۳)